1

2

3

4

Аспірантура

5

Розмір плати за підвищення кваліфікації здобувачів освіти:
1. Підвищення кваліфікації за 72 год. – 2000 грн. за особу
2. Короткострокове курс 30 год. – 550 грн. за особу
3. Сертифікація осіб з енергетичного аудиту:
     - Навчання 80 год. – 5000 грн. за особу
     - Іспит на отримання сертифікату 1500 грн. за особу

Перелік
платних послуг, які надаються Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова

 

Надання платних послуг здійснюється на підставі:

  • договору (контракту) з фізичною (юридичною) особою, в якому визначається порядок надання послуг, розмір і термін оплати;
  • заяви фізичної особи.

Вартість платних послуг встановлюється згідно розрахунків.

 

1. У сфері освітньої діяльності:

1.1. підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного

обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр), аспірантів, докторантів, навчання студентів для здобуття другої вищої освіти, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття післядипломної освіти;

1.2. викладання здобувачам вищої освіти однієї чи кількох дисциплін (предметів) англійською та/або іншими іноземними мовами поряд з викладанням відповідно до навчального плану зазначеної дисципліни (предмету) державною мовою, крім випадків, коли таке викладання передбачене навчальними планами;

1.3. проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії;

1.4. підготовка до вступу до ВНЗ;

1.5. проведення Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами:

- пробного зовнішнього незалежного оцінювання;

- зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання на певному освітньому рівні, крім випадків, коли право на безоплатне проходження зовнішнього незалежного оцінювання передбачено законодавством;

1.6. навчання студентів, аспірантів з числа іноземців; стажування іноземців;

1.7. прийом кандидатських іспитів для осіб, які навчалися по договорах;

1.8. проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо, підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму;

1.9. проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів;

1.10. організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

 

2. У сфері наукової та науково-дослідної діяльності:

2.1. проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно - конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт;

2.2. проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації;

2.3. проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки;

2.4. проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку;

2.5. проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання;

2.6. випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів;

2.7. проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування;

2.8. інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;

2.9. здійснення операцій, пов'язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету;

2.10. проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків;

2.11. забезпечення діяльності технологічних та наукових парків;

2.12. розроблення науково-технічної документації;

2.13. надання дозволів (видача ліцензій) на використання об'єктів права інтелектуальної власності;

2.14. проектування, розроблення, налаштування, впровадження, тестування, реалізація, модифікація, технічна підтримка та супроводження програмного забезпечення (зокрема, системного, прикладного, баз даних);

2.15. організація та проведення наукових заходів (з'їздів, семінарів, конференцій тощо);

2.16. проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування;

2.17. впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями;

2.18. забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж;  

2.19. забезпечення розроблення державних стандартів і технічних умов на виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань;

2.20. розроблення комп’ютерних програм (систем) для забезпечення і організації процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом веб-сайтів.

 

3. У сфері міжнародного співробітництва:

3.1. надання допомоги студентам, курсантам з числа іноземців в отриманні віз;

3.2. надання організаційних, протокольно-інформаційних, консультаційних послуг, послуг з перекладу, крім випадків, коли такі послуги надаються особі, яка працює або навчається у навчальному закладі (установі) і направлена таким навчальним закладом (установою) на навчання, стажування або роботу за кордон за бюджетні кошти.

 

4. У сфері охорони здоров'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту:

4.1. проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази університету, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

4.2. надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, речей особистого користування, предметів для відпочинку, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

 

5. У сфері побутових послуг:

5.1. надання послуг, пов’язаних з проведенням фото-, кіно-, відеозйомки, аудіозапису, а також виробництвом, обробкою, монтажем кіно-, відео-, теле- та аудіопродукції.

 

6. У сфері житлово-комунальних послуг:

6.1. надання спеціально облаштованих будинків і приміщень , що перебувають на балансі університету, для тимчасового проживання;

6.2. надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для тимчасового проживання;

6.3. надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків університету для проживання:

- осіб, які навчаються або працюють в університеті;

- абітурієнтів університету під час вступних іспитів;

- осіб, які направлені у відрядження до університету;

- осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і проживають у гуртожитках університету згідно з рішенням ректора.

6.4. надання громадянам, які проживають у гуртожитках університету та технікуму, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень.

 

7. Інші послуги:

7.1. надання в оренду будівель, приміщень і площ, які не використовуються в навчальному процесі, навчально-виховній, навчально-виробничій діяльності;

7.2. експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна та обладнання які надаються в оренду;

7.3. надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі; розроблення поліграфічного дизайну;

7.4. друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії;

7.5. виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація її споживання;

7.6. забезпечення оформлення посвідчення про складання кандидатських іспитів випускниками минулих років;

7.7. забезпечення оформлення студентських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються в університеті;

7.8. забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку;

7.9. надання послуг банківським установам шляхом розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень університету в установленому законодавством порядку;

7.10. виготовлення та реалізація продукції навчально-виробничих майстерень, підсобних господарств, інших навчально-виробничих, виробничих, дослідницьких підрозділів, що виготовлена у позанавчальний час та не за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, які забезпечують провадження освітньої діяльності;

7.11. виготовлення та реалізація продукції, виготовленої в результаті практичного навчання осіб, які навчаються (зокрема, розсади, саджанців, сіянців, насіння, лісоматеріалів, предметів декоративно-прикладного мистецтва, фото-, кіно-, аудіо-, відеопродукції, товарів широкого вжитку);

7.12. надання у короткострокове (на строк до одного тижня) користування фізичним, юридичним особам площ та/або окремих приміщень, що тимчасово не використовуються в освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності для проведення освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших заходів (крім заходів, що проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій), а також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі (установі);

7.13. надання послуг з редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп’ютерного набору, верстання текстів.

Ми у соцмережах

facebook  instagram Wiki

Кафедри ХНУМГ

Банківські реквізити ХНУМГ

Архив

Проєкт реставрації ХНУМГ на Фейсбуці

100

Шкільний урок в ХНУМГ

ШРУ

Підготовчі курси освіта

Підготовчі курси освіта

дист навч 19

ЦДОК копия

vtour

 

Додаткова освіта

Освітні ресурси

Баннер енерго

На сайті 229 гостей та користувачі відсутні