KurУ підручнику висвітлено теоретичні та практичні основи курортології і санаторно-курортного лікування. Надано класифікацію та характеристику курортних ресурсів, розглянуто провідні лікувальні методики й особливості лікувально-оздоровчого туризму. Особливу увагу приділено специфіці матеріально-технічної бази санаторно-курортних та оздоровчих закладів та управлінню їхньою діяльністю.

Підручник відповідає програмі курсу «Курортологія», структурі дистанційного курсу та вимогам впровадження кредитно-модульної системи навчального процесу. Узагальнений та систематизований матеріал подано зважаючи на сучасний світовий та національний досвід у галузі санаторно-курортної справи.

Підручник розраховано на студентів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Менеджмент (спеціалізація «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»)», науковців і практиків, які працюють у галузі управління санаторно-курортними закладами.

  • Кравець О. М. Курортологія : підручник / О. М. Кравець, А. А. Рябєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 167 с. – ISBN 978-966-695-421-6.