1

2

3

Квота 2

4

Аспірантура

Система забезпечення якості освітньої дiяльностi та якості вищої освiти у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова (далi – Університет) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» вiд 01.07.2014 р. №1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освiти) та ґрунтується на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти.

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету складається із:

 • Стратегічного плану розвитку Університету до 2020 року;
 • системи внутрішнього забезпечення якості;
 • системи зовнішнього забезпечення якості.

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає розробку внутрішніх стандартів із:

 • політики щодо забезпечення якості;
 • розроблення і затвердження програм;
 • студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання;
 • зарахування, досягнення, визнання та атестація студентів;
 • викладацького персоналу;
 • навчальних ресурсів і підтримки студентів;
 • інформаційного менеджменту;
 • публічної інформації;
 • поточного моніторингу і періодичного перегляду програм;
 • ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;
 • циклічного зовнішнього забезпечення якості.

Система зовнішнього забезпечення якості складається із:

 • стандартів вищої освіти для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій;
 • ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;
 • акредитаційних вимог проведення освітньої діяльності закладів освіти;
 • вимог державної атестації щодо набутих компетентностей випускників;
 • стандартів співпраці з роботодавцями щодо забезпечення конкурентноспроможного рівня підготовки фахівців;
 • світового та національного рейтингового оцінювання діяльності Університету.

Політика Університету щодо забезпечення якості є публічною і складає частину стратегічного менеджменту. Внутрішні стейкхолдери розробляють і втілюють цю політику через відповідні структури і процеси, залучаючи до цього зовнішніх стейкхолдерів.

При формуванні політики Університету щодо забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти враховані принципи:

 • відповідності європейським стандартам і рекомендаціям з якості вищої освіти (ESG-2015);
 • відповідності національним стандартам вищої освіти;
 • автономії вищого навчального закладу, як відповідального за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • системного та процесного підході до управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

а також принципи за agile-методами:

 • люди і взаємодія важливіше процесів та інструментів;
 • працюючий продукт важливіше вичерпної документації;
 • співпраця з замовником важливіше вичерпної документації;
 • готовність до змін важливіше проходження попереднім планом.

Основне завдання Університету: забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, їхньої відповідності національним ліцензійним умовам надання освітніх послуг, європейським і міжнародним освітнім стандартам.