Система забезпечення якості освітньої дiяльностi та якості вищої освiти у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова (далi – Університет) розроблено відповідно до вимог Закону Украши «Про вищу освіту» вiд 01.07.2014 № 1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освiти) та ґрунтується на принципах, викладених у
«Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти.
Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету складається із:
- Стратегічного плану розвитку Університету до 2020 року;
- системи внутрішнього забезпечення якості;
- системи зовнішнього забезпечення якості.
Система внутрішнього забезпечення якості передбачає розробку внутрішніх стандартів із:
- політики щодо забезпечення якості;
- розроблення і затвердження програм;
- студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання;
- зарахування, досягнення, визнання та атестація студентів;
- викладацького персоналу;
- навчальних ресурсів і підтримки студентів;
- інформаційного менеджменту;
- публічної інформації;
- поточного моніторингу і періодичного перегляду програм;
- ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;
- циклічного зовнішнього забезпечення якості.
Система зовнішнього забезпечення якості складається із:
- стандартів вищої освіти для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій;
- ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;
- акредитаційних вимог проведення освітньої діяльності закладів освіти;
- вимог державної атестації щодо набутих компетентностей випускників;
- стандартів співпраці з роботодавцями щодо забезпечення конкурентноспроможного рівня підготовки фахівців;
- світового та національного рейтингового оцінювання діяльності Університету.
Політика Університету щодо забезпечення якості є публічною і складає частину стратегічного менеджменту. Внутрішні стейкхолдери розробляють і втілюють цю політику через відповідні структури і процеси, залучаючи до цього зовнішніх стейкхолдерів.
При формуванні політики Університету щодо забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти враховані принципи:
– відповідності європейським стандартам і рекомендаціям з якості вищої освіти (ESG-2015);
– відповідності національним стандартам вищої освіти;
– автономії вищого навчального закладу, як відповідального за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
- системного та процесного підході до управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
а також принципи за agile – методами:
- люди і взаємодія важливіше процесів та інструментів;
- працюючий продукт важливіше вичерпної документації;
- співпраця з замовником важливіше вичерпної документації;
- готовність до змін важливіше проходження попереднім планом.
Основне завдання університету: забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, їх відповідності національним ліцензійним умовам надання освітніх послуг, європейським і міжнародним освітнім стандартам.

MOiN Ukrayni gerb Ed